PRIVACY EN ALGEMENE INFORMATIE

  1. Algemene verwerkingsdoelen, verwerkingsbasis en bewaringstermijnen
  2. Identificatie en contactgegevens van de organisatie
  3. Wettelijk kader
  4. Cookiebeleid
  5. Verwerking gegevens sollicitanten
  6. Beveiliging van de opgeslagen gegevens (organisatorische en technische maatregelen)
  7. Je rechten binnen GDPR

“Play & Sport stages vzw” met maatschappelijke zetel te 2390 Westmalle, Meirenstraat 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0547.602.117 (hierna “Play & Sport”, “ons” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website en de sociale media platformen waarop Play & Sport aanwezig is en, in het algemeen, wanneer Play & Sport jouw gegevens verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze diensten.

Wij doen alles wat mogelijk is om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We organiseren diverse sportactiviteiten en stages voor kinderen, jongeren en volwassenen.. Voor een aantal van deze ondersteuningen verwerken we je persoonsgegevens. Als Play & Sport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in het algemeen vragen hebt, kan je hier contact met ons opnemen.

De DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor Gegevensbescherming”) van Play & Sport kan worden bereikt per brief op voormeld adres of via e-mail op privacy@playsport.be.

Als je vragen hebt over onze verwerking van jouw gegevens, kan je ons contacteren op voormeld adres of via privacy@playsport.be

In deze pagina’s willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe je onze diensten mag gebruiken. Indien je de informatie over een thema in detail wil lezen, kan je het gewenste onderwerp aanklikken.

Om het je makkelijk te maken, groeperen we algemene informatie in deze rubriek. Klik voor meer details verder door naar de detailpagina’s met meer uitleg.

SAMENVATTING

We beperken ons tot het bijhouden van enkel de noodzakelijke gegevens.

Om je activiteiten aan te bieden, je te informeren en om antwoorden op je vragen te geven, gebruiken we je persoonsgegevens. Zo kunnen we je contacteren en op de hoogte houden. Soms is het nodig bepaalde gegevens bij te houden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. in onze boekhouding)

Je persoonsgegevens worden binnen de organisatie, of in samenwerking met een dienstenleverancier, gebruikt. Verder delen we je gegevens enkel met overheidsinstellingen of andere organismes indien dit noodzakelijk is, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om onze werking te evalueren worden sommige gegevens achteraf bijgehouden. Zo kunnen wij een evolutie van onze werking in kaart brengen. Deze statistische verwerkingen voeren we enkel uit op de noodzakelijke gegevens daarvoor. Andere gegevens worden geschrapt of geanonimiseerd.

Technische en organisatorische maatregelen zorgen voor een correcte beveiliging van de persoonsgegevens. Op die manier willen we onze informatica infrastructuur bedrijfszeker en veilig houden.

De website gebruikt cookies. Zo kan de website onthouden dat je reeds een login deed. Wij kunnen op die manier ook zien of onze website gebruiksvriendelijk is, en welke thema’s belangrijk zijn voor jou.

Je privacy-rechten staan op de eerste plaats. Daarom kan je ons steeds contacteren indien je vragen hebt.

We doen ons best de informatie op onze website actueel te houden, en passen die zo snel mogelijk aan als we over nieuwe informatie beschikken.

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

1. Algemene verwerkingsdoelen, verwerkingsbasis en bewaringstermijnen

ALGEMEEN

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten, prospecten en leveranciers.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen of verwerken voor de volgende doelstellingen :

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact).

Wij verzamelen geen contactgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten sportfederatie of -club.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN/VERWERKERS

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven enkel persoonsgegevens door aan verwerkers en dienstverleners waarmee we een duidelijke afspraken hebben gemaakt (verwerkersovereenkomst, contract of deontologische code).

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder geven wij de verstrekte gegevens enkel door aan derden als dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming geeft. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Daarbij zoeken we steeds naar de beste en veiligste oplossing voor het uitvoeren van de verwerking.

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

BEWAARTERMIJN

Play & Sport stages vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten toe voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding en subsidiëring). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinde verschillen.

Play & Sport stages vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van het lidmaatschap of de samenwerking).

Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van statistisch belang zijn. Daarbij worden de gegevens geanonimiseerd of indien dit niet kan beperkt tot het absolute minimum, rekening houdend met de technische en operationele impact en mogelijkheden.

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

2. Identificatie en contactgegevens van de organisatie

Deze website is eigendom van Play & Sport stages vzw.

Naam van de organisatie: Play & Sport stages vzw
Maatschappelijk zetel: Meirenstraat 8, 2390 Malle
Telefoon: 03 321 84 01
E-mail: info@playsport.be
Website: www.playsport.be
Ondernemingsnummer en BTW-nummer: BE0547.602.117

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

3. Wettelijk kader

WAAROM DEZE VERKLARINGEN?

Zoals vereist door verschillende regelgevingen en wetten, informeert Play & Sport je over het gebruik van persoonsgegevens. Het kader hiervoor omvat voornamelijk om volgende regelgevingen en wetten:

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

4. Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op jouw computer, tablet, smartphone, … wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.

Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de voorkeuren of identificatie van de surfer, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt. Andere staan ervoor in dat een websiteapplicatie correct werkt.

Play & Sport stages vzw gebruikt veilige cookies die niet meer informatie opslaan dan nodig. De informatie die we zo verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten op onze website te identificeren. Cookies laten toe ook om je correcte toegangsrechten te geven. In de cookies slaan wij daarom informatie op die direct aan jou gerelateerd is.

Lees meer algemene informatie over cookies op www.allaboutcookies.org.

Controle van het gebruik van cookies

De waarschuwing die verschijnt op de verschillende pagina’s geeft je de mogelijkheid ons beleid inzake cookies te consulteren en al dan niet te aanvaarden.

In de cookiebanner kan je je keuze maken inzake het gebruik van cookies en met het opslaan en opvragen van cookies op jouw computer. Je behoudt op elk moment het recht om van mening te veranderen, de cookies te weigeren en in het verleden opgeslagen cookies te verwijderen. Op de website kan je je voorkeuren aanpassen.

Het staat je vrij instellingen van jouw browser zo in te stellen dat je daarmee het gebruik van cookies blokkeert. Hou er rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet als bedoeld zullen verschijnen, of dat je bepaalde toepassingen die op onze website aangeboden worden, niet zult kunnen gebruiken. Als je verschillende apparaten gebruikt om de website te raadplegen (bijvoorbeeld jouw computer, smartphone, tablet etc.), dien je er zelf voor te zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookie-voorkeuren.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

Welke cookies gebruiken we? 

Om de websites te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om jou een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Als je niettemin liever cookies wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je dit via jouw browserinstellingen.

Hieronder vind je een lijst met de types cookies waarvan de websites gebruik maken. In het cookie pop-up venster kan je makkelijk het overzicht van de cookies raadplegen.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor een goede functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld in ons systeem.

Gewoonlijk worden deze cookies ingesteld door jouw acties in het aanvragen voor onze diensten. Voorbeelden van deze acties zijn inloggen, formulieren invullen of uw privacy voorkeuren instellen. Het is mogelijk om jouw browser deze cookies te laten blokkeren, maar sommige delen van onze website werken mogelijk niet correct wanneer deze worden geblokkeerd.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie over onze website te verstrekken. Ze worden gebruikt voor prestatiemeting en verbetering.

Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina’s, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de site zijn opgenomen in deze categorie.

Functionele cookies

We gebruiken deze cookies om de functionaliteit te verbeteren en personalisatie mogelijk te maken, zoals live chats, video’s en het gebruik van sociale media.

Deze cookies kunnen worden ingesteld door onszelf of door onze externe serviceproviders, wiens digitale services we hebben toegevoegd. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige van deze functies mogelijk niet correct.

Tracking cookies

Trackingcookies worden gebruikt om een profiel van de websitebezoeker op te bouwen.

Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld een aangepaste versie van de website getoond worden. Deze cookies volgen je surfgedrag waardoor je zelfs tijdens het surfen op andere websites, gepersonaliseerde aanbiedingen of advertenties kan ontvangen. Zo kan het voorkomen dat je een eerder bekeken webshop-artikel opnieuw ziet verschijnen op andere websites.

Vaak maken social sharing buttons in websites gebruik van tracking cookies. Indien je deze cookies niet toelaat is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van social media werken.

Links naar andere sites 

De websites bevatten links naar websites van overheden en websites van organisaties en bedrijven uit de particuliere sector. Play & Sport stages vzw kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de GDPR-regelgeving. We raden onze gebruikers aan dit zelf na te gaan door de respectievelijke privacy clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen. Play & Sport stages vzw raadt aan om de privacyverklaring van deze externe aanbieders na te lezen om een zicht te krijgen op wat deze partijen door middel van cookies doen met jouw (persoons)gegevens.

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

5. Verwerking gegevens sollicitanten

Om je kandidatuur te beoordelen gebruiken we de persoonsgegevens uit de documenten die je ons bezorgde. We analyseren je profiel en indien je op basis daarvan in aanmerking komt voor de aangeboden job, word je uitgenodigd voor testen/gesprek.

Tijdens deze proeven en gesprekken quoteren wij je prestaties en wordt een rankingmatrix opgemaakt. Na de selectietesten gebruiken we je persoonlijke gegevens om je in te lichten of je kandidatuur al dan niet weerhouden is. In geval van aanwerving zullen deze gegevens ook gebruikt worden om een arbeidscontract op te maken.

Alle gegevens die je ons toevertrouwt verwerken wij op een veilige manier met inzet van passende maatregelen en technologieën. Heb je na het lezen van dit overzicht nog vragen, kan je contact opnemen onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via onderstaande contactgegevens:

Play & Sport stages vzw
t.a.v. Data Protection Officer
Heidemolenbaan 75
2390 Westmalle
privacy@playsport.be

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang voor verschillende doelen. Deze zijn:

Je kandidatuur beoordelen

Voor het beheer van je kandidatuur slaan we de volgende gegevens op in een elektronische fiche:

Door het inzetten van deze gegevens kan Play & Sport stages vzw je kandidatuur beoordelen, de engagementen die daarin aangegaan worden waar maken en je daarnaast op de hoogte houden. In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om je kandidatuur te beoordelen.

Je informatie verstrekken

Om je te informeren over de evolutie van de lopende selectieprocedure gebruikt Play & Sport stages vzw je contactgegevens.

Daarnaast kan het interessant zijn je gegevens voor eventuele andere vacatures bij te houden. Als je niet wenst dat wij je gegevens bijhouden na afronding van de lopende sollicitatieronde, kan je dit aangeven tijdens de selectieprocedure. Deze keuze zal geen invloed hebben op de beoordeling van je kandidatuur.

Het opstellen van een arbeidscontract bij eventuele aanwerving

Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden en er een overeenstemming is over de modaliteiten van de aanwerving, zal een contract opgesteld worden aan de hand van de reeds verstrekte persoonlijke informatie. Na ondertekening zal je selectiedossier opgenomen worden in je personeelsdossier.

BIJHOUDEN VAN JE GEGEVENS

Onze bewaartermijn voor het dossier van sollicitanten is maximaal 5 jaar na het afronden van de selectieprocedure. Indien bepaalde stukken persoonsgebonden data onderhevig zijn aan verschillende bewaringstermijnen, geldt de langste termijn. De bewaringstermijn kan nooit korter zijn dan de wettelijk vastgestelde bewaringstermijn.

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

6. Beveiliging van de opgeslagen gegevens (organisatorische en technische maatregelen)

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

7. Je rechten binnen GDPR

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in onze mailings).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Je kan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag via onderstaande contactgegevens:

Play & Sport stages vzw
t.a.v. Data Protection Officer
Heidemolenbaan 75
2390 Westmalle
privacy@playsport.be

Wij behouden ons het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Wijzigingen

Play & Sport stages vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging aan de tekst gebeurde op 31/12/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.